Leo Panitch Chibber – Bu Defaki Kriz

Bu Defaki Kriz Kitap Kapağı Bu Defaki Kriz
Leo Panitch Chibber
Yordam Kitap

Yılda bir kez yayınlanan saygın uluslararası Marksist dergi, bu sayısında krizi tartışıyor.
Sendikal kazanımların ve emekçilerin sosyal haklarının hedef alınacağı yeni bir kemer sıkma dönemine mi giriyoruz? Bu soru, Socialist Register 2011’in çıkış noktasını oluşturuyor. Sol ayakta kalmak istiyorsa, kriz hakkında siyasi ve ekonomik boyutları bir arada sunacak, ayakları yere basan değerlendirme ve çözümlemeler getirmek zorunda. Solun bu çabasına katkı olması amacıyla hazırlanan bu sayıda ele alınan konu başlıklarından bazıları şunlar:

  • Tarihsel ve kuramsal çerçevede “bu defaki kriz”
  • Bankalar ve türev ürünlerin küresel finansallaşmadaki rolü
  • ABD, İngiltere, Avrupa, Japonya ve Güney Afrika’da krizin yansımaları
  • Krizin işçi aileleri üzerinde yarattığı etkiler
  • Krizden çıkış stratejileri” ile neoliberalizmin yaşama döndürülüşü
  • Yunanistan, İrlanda, İngiltere ve ABD’de kemer sıkma politikalarına karşı direniş

Birbiriyle bağlantılı iki sayının ilki olarak hazırlanan bu sayıda, neoliberal kapitalizmi yeniden canlandırmaya yönelmiş “krizden çıkış stratejileri” hakkında eleştirel bakış açıları sunma, krizin emekçi sınıflar üzerindeki toplumsal ve siyasi etkilerini ele alma amacı güdülüyor.

Yazılarıyla katkıda bulunanlar:
Sam Ashman, Karl Beitel, Riccardo Bellofiore, Johanna Brenner, Dick Bryan, Noam Chomsky, Bryan Evans, Ben Fine, Julie Froud, Francesco Garibaldo, Sam Gindin, Joseph Halevi, Doug Henwood, Michael Moran, R. Taggart Murphy, Susan Newman, Adriana Nilsson, Hugo Radice, Mike Rafferty, Alfredo Saad-Filho, Anwar Shaikh, Susanne Soederberg, Karel Williams

Karl Marx – Ücret, Fiyat ve Kar

Ücret, Fiyat ve Kar Kitap Kapağı Ücret, Fiyat ve Kar
Karl Marx
Sol Yayınları

Marx'ın Ücret, Fiyat ve Kâr'ı, Marksist politik ekonominin en önemli eserlerinden biridir.
Bu eserde Marx, Kapitalin birinci cildinin yayınlanmasından iki yıl önce, ekonomi öğretisinin temellerini özetlemiş ve güncel bir tarzda ortaya koymuştur.

Ted C.Fishman – Çin Inc

Çin Inc Kitap Kapağı Çin Inc
Ted C.Fishman
Klan Yayınları

Bir zamanlar yoksulluğun ve Komünist ülkünün pençesinde kıvranan devasa bir ulus nasıl oldu da küresel kapitalizmin merkezine oturabildi Kırsal kesimde yaşayan 300 milyon Çinlinin tarım alanlarını terk edip şehirlere doğru insanlık tarihinin en büyük göçünü yapmalarının küresel etkileri nelerdir Günümüzde, hemen hemen bütün çok uluslu şirketlerin niçin Çinde geniş ölçekli operasyonları bulunuyor Şirketlerin Çine doğru olan bu yönelişleri Avrupa, Amerika ve dünyanın geri kalanındaki işçiler üzerinde nasıl bir etkiye yol açıyor Bu arada Çinin gittikçe büyüyen rekabetçi gücünü bu kadar tehlikeli hale getiren şey nedir Yakın bir tarihte, Avrupa ve Amerikada üretilen her şeyi Çin şirketleri yarı maliyetine ürettiğinde neler olacak Bütün bu gelişmeler, dünya ve birer birey olarak üzerimizde nasıl etkilere yol açacak

Haydar Baş – Mili Ekonomi Modeli

Mili Ekonomi Modeli Kitap Kapağı Mili Ekonomi Modeli
Haydar Baş
İcmal Yayınları

İnsanın tabiatı icabı, kısa ve mutlu dönemler hariç, daima ihtirasları ön plana geçmiş, bunun neticesinde toplumun her zaman hükümran bölümü ekonomik refah içinde olurken, diğer bölümleri, değişen oranlarda sefalet ve yokluğa doğru giden kaderde birleşmişlerdir. İdare edenlerle açlık çekenler arasındaki topluluk, yetenekleri nispetinde pastadan parçalar koparmaya ve bu nedenle idare edenlere yakın olmaya çalışmışlardır. Orta sınıf olarak isimlenen nüfus, devletlerin kaderleri üzerinde etkili olmuştur. Toplulukların ekonomileri onları idare eden kralların veya başkanların ağzından çıkan emirlerle oluştuğu devirlerde, ekonominin herhangi bir kesin kuralı yoktu. Kurallar, baştaki sahsın huyuna, karakterine, ahlakına, aklına ve yeteneklerine bağlı olarak tamamen emir ve direktifleri ile oluşmakta idi. Bu nedenle tarih boyunca güçlü devlet olmanın en etkin şartı adaletli paylaşım olmuştur. Sömürü düzeninin kurucuları olan kapitalist ülkeler, KÜRESELLEŞME adını verdikleri, aslı sömürme olan sistemle, gelişmekte olan ülkelerin tüm kaynaklarını ele geçirme operasyonunu hızla sürdürmektedirler. Sömürü düzeni beşeriyet ile birlikte devam edip gelmektedir. Güçlü olan daima sömürmüş, zayıf olan daima köle olup ezilmiştir. Yüz elli yıldır kapitalist düzen, harpler, ekonomik olarak borçlandırma, özelleştirmeye teşvik ve hükmetme yolu ile sürdürülmektedir. Her türlü kaynakları tükenmiş olan, çok gelişmiş kabul edilen bu ülkeleri aslında ayakta tutan gelişmemiş ülkelerin kaynaklarıdır. Bu kaynakların kısıtlanması, durumun tamamen tersine çevrilmesi demektir.

Şafak Altun – 101 Ekonomi Hikayesi

101 Ekonomi Hikayesi Kitap Kapağı 101 Ekonomi Hikayesi
Şafak Altun
Hayat Yayıncılık

Serbest Ticaret Anlaşması ve Tanzimat Fermanı'yla kapılarını Batı'ya açan Osmanlı ekonomisi, ilk kez kapitalist bir zihniyet dünyasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu öyle yeni bir dünyaydı ki, bünyesinde bulundurmadığı yeni kurumlara yer vermek zorundaydı. İlk Batı usûlü mağazalar, dışarıdan alınan ilk borçla yapılan saraylar, ilk şirket, ilk demiryolu ve ilk telgraf hattı… İşte hep bu dönemin sonuçlarıydı; ilk mali iflas ve ardından kurulan Düyûn-u Umûmiye de. Cumhuriyet'in kalkınma hamlesi ve ekonomide yaratılan devletçi uygulamalar; IMF ile ilk tanışma, yabancı sermayenin teşviki, her mahalleden bir milyoner yaratma sevdası; planlı yıllar ve 1980'lerde ekonomin dışa açılım süreci; Türkiye'nin ekol yaratan girişimci işadamları ve onların örnek yatırımları… İşte karşınızda, Türkiye ekonomisinin önemli satır başlarıyla son iki yüzyılı; popüler tarihimizden derlenmiş bilinen ve bilinmeyen 101 ekonomi hikayesi.

A. Mahfi Eğilmez – Küresel Finans Krizi

Küresel Finans Krizi Kitap Kapağı Küresel Finans Krizi
A. Mahfi Eğilmez
Remzi Kitabevi

Küresel krizi anlamak için bu kitabı okuyun!

Dr. Mahfi Eğilmez, yaşadığımız küresel krizi tüm yansımalarıyla gündeme taşıyor. Krizin Türkiye’yi nasıl etkileyeceğini ve bir daha küresel kriz yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini, ayrıca böyle bir krizde kişilerin ve işletmelerin alması gereken önlemlerin neler olduğunu açıklıyor.

“Bugünkü sistem üretimi değil spekülasyonu teşvik ediyor. Piyasa daima haklıdır görüşü artık tarihe karıştı. Yeni ve ahlâki bir yapı için dünya liderleri acilen toplanmalı.”

Nicolas Sarkozy (Fransa Cumhurbaşkanı)

“lMF ve Dünya Bankası yeniden yapılandırılmalı. Dünya finansal sistemi değişmeli.

Gordon Brown (ingiltere Başbakanı)

“Şu an yaşadığımız kriz, bizi felaketlere sürükleyen ekonomik modelin ve serbest piyasa ekonomisinin her zaman en doğrusu olduğu yönündeki görüşün de sonudur.”

Joseph Stiglitz (Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı)

“Karl Marx haklıymış. Kapitalist sistem insanlığı bu hale getirdi.”

Anglikan Kilisesi

Sabri F. Ülgener – Zihniyet ve Din

Zihniyet ve Din Kitap Kapağı Zihniyet ve Din
Sabri F. Ülgener
Derin Yayınları

Elimizdeki kitap "İktisadi Çözümlemenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası"nın devamı ve bir ölçüde tamamlanışıdır. Birincisinde genel tablosu çizilmiş olan zihniyet dünyamızın bu ikincisi ile dini manevi kök kaynaklarına inmeye çalışılmıştır. Kitap din sosyolojisi ve özellikle din ve zihniyet ilişkisi üzerinde Max Weber'in çığır açan görüşlerine toplu ve kritik bir bakışla yola çıkıyor. Kendi kültür çevremizde konunun sınırlarını çizerken, ağırlığın üst perdede monoton şer'î kurallardan sade ve samimi kıssaları ile tasavvufa kaydırıldığı gözden kaçmayacaktır. Sorular o açıdan bir hayli geniş ve yüklüdür: Her şeyden önce, dünkü ve bugünkü haliyle insanımızın çevre ve evrene bakış açısını şekillendirmede tasavvufa düşen pay nedir?